Obchodní podmínky

Nákupní řád a obchodní podmínky 

Prodávající IČ: 71087281, DIČ: CZ7712120383.

Objednávka je po odeslání považována za závaznou ze strany kupujícího. Po přijetí objednávky prodávajícím bude dodatečně potvrzena její správnost.

Jsme plátci DPH. Živnostenský list vydal ŽÚ v Praze 11, č.j. ŽO/2006/000741/FYZ.

Základní pravidla nákupu se řídí Občanským zákoníkem České republiky a pro firmy obchodním zákoníkem.

Zákazník objednáním zboží respektuje tento nákupní řád a souhlasí s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami nakupovaného zboží.

Po obdržení objednávky dodavatel elektronickou poštou potvrdí objednávku.

Doprava zboží je zajišťována dodavatelem po území České republiky.

Ceny uvedené v okamžiku objednávky jsou ceny konečné a platí i při případné následné úpravě ceny.

Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží a sortimentu bez předchozího upozornění. 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Dodací podmínky a platby

Zboží dodáváme těmito způsoby:

  • zásilka poštou po zaplacení bankovním převodem (využívá 50% zákazníků)
  • zásilka poštou na dobírku (vyšší poštovné za dobírku)
  • osobní převzetí na výdejním místě Hodkovická 115 Praha 4
  • zásilka poštou po úhradě zálohové faktury (Faktury se zasílají pouze elektronicky, dle zákona o DPH č. 235/2004 § 28 odst. 2.)
  • u vybraného zboží je požadována nevratná záloha předem na účet (např. podvozky, výfuky, turba...) Toto zboží nelze vrátit vzhledem k zakázkové výrobě.
  • V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek). Tento storno poplatek se neúčtuje v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle §53 odst. 7 občanského zákoníku.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Převzetí zboží od přepravní firmy

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat obsah zásilky ihned při převzetí od přepravce, zda není obal zásilky nijak poškozen. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození a zásilka se bude reklamovat přímo u přepravce. Reklamační nárok musíte u České pošty vznést do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky. Pokud zákazník převezme zboží, musí pozdější nárok na reklamaci uplatňovat sám u daného přepravce, tedy reklamační povinnost nese on sám.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu bezprostředně po převzetí. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně e-mailem. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují).

Dodací lhůty

Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla od 2 do 14 pracovních dnů.
Pokud je zboží vyprodáno, budeme Vás informovat mailem, že objednávka platí stále a bude odeslána až se zboží naskladní. Máte možnost objednávku zrušit mailem do 24 hodin od přijetí informace, pokud tak neučiníte je dle zákona objednávka stále platná. Při zvolení platby předem, zálohy atd. je zakázka vyřizována od data připsání platby. Samozřejmě je možno vždy se předem informovat mailem o termínu dodání konkrétního produktu. Dodací doba je informativní a není zákonem stanovena. Dlouhá dodací doba neruší automaticky objednávku!

Nabídka našeho internetového obchodu zahrnuje mnoho dodavatelů, kteří mají různé dodací lhůty. Z tohoto důvodu není možné určit přesnou dobu dodání zboží. Snažíme se všechny objednávky vyřídit co nejrychleji k Vaší plné spokojenosti.
Faktura - daňový doklad

Daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZDPH), a účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen ZoÚ).
Mezi povinnými náležitostmi daňových dokladů není uveden podpis ani jiný způsob označení (razítko, vytištění jména osoby, která doklad vystavila apod.), který by byl povinen provést plátce, který daňový doklad vystavil, resp. který uskutečnil zdanitelné plnění. Ze ZDPH tedy povinnost podpisu ani razítka na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) nevyplývá.
Stanovisko Ministerstva financí: 11005/96 UCE Faktura není nikde právním řádem definována, avšak v praxi se uplatňuje. Z pozice dodavatele (ani odběratele) není sama o sobě účetním dokladem, nýbrž zpravidla podkladem k účetnímu dokladu, který je většinou součástí účetních písemností. Z hlediska odběratele není podle účetních předpisů rozhodující podpis dodavatele na faktuře, ale podpis oprávněného pracovníka odběratele, který potvrdí převzetí dodávky.

Reklamační řá
d

Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu bezprostředně po převzetí pro sjednání nápravy.

Kupující oznámí zjištěné vady prodávajícímu emailem. V oznámení kupující uvede zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a uvede nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

Nárok na uplatnění záruky zaniká při porušení ochranných přelepek nebo pečetí, neodbornou instalací, obsluhou nebo zacházením, používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v návodu k obsluze.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz


Vrácení zboží - Reklamace 
(neplatí pro firmy s nákupem na IČ - ty se řídí obchodním zákoníkem = nelze vrátit do 14. dnů)

V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má kupující v souladu s §53 odst. 6 Obč. zák č. 40/1964Sb. ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn nepoškozené, kompletní zboží včetně obalu a veškerého příslušenství zaslat zpět na vlastní náklady dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů, jak stanoví zákon ČR.

Zákazníkovi bude uhrazena kupní cena zboží převodem na účet. Zboží prosíme, neposílejte na dobírku, dobírkové zásilky nemohou být převzaty z důvodu překontrolování stavu zboží. Prosíme, vždy uvádějte číslo účtu, na který mají být peníze poslány a číslo objednávky

 - Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

* Vzhledem k charakteristice a povaze nabízeného zboží a nekontrolovatelným podmínkám použití a předpokládanému přetěžování nad rámec životnosti se na zboží použité pro závodní účely nevztahuje žádná vymahatelná záruka. V souladu s dobrým jménem se však prodávající z vlastní dobré vůle bude snažit co nejlépe a nejdříve vyřešit případnou závadu v rámci možností s dodavatelem tak, aby minimalizoval náklady kupujícího.

* Prodávající nebude v žádném případě poskytovat náhradu za jakékoli náklady (např. montážní/demontážní práce, přeprava, úprava atd.) nebo škody vzniklé v souvislosti s montáží nebo použitím dodaného zboží.

* Montáž doplňků a dílů doporučujeme přenechat odborné firmě potažmo servisu, který potvrdí v případě reklamace její nárok!!! Pokud ke zboží obdržíte záruční list, doporučujeme, nechat si tento záruční list od daného servisu potvrdit.

* V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

* Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

* Reklamované zboží zasílejte vždy na adresu viz níže.


Reklamace se podávají pouze písemně nebo na email uvedený v kontaktech. Internetový obchod nemá kamennou prodejnu, veškeré reklamace se tedy vyřizují pomocí zasílání zboží a to na adresu: Autodoplňky, Hodkovická 115, 142 00, Praha 4.
Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně nebo vrácení zboží do 14. dnů (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat vzniklé skutečné náklady spojené s expedicí zboží. Přijaté objednávky jsou ze strany kupujícího (Vás) závazné a nelze je zrušit. Z kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, budou prodávajícím spotřebiteli účtovány náklady spojené s vrácením zboží ve smyslu ustanovení § 53 odst. 10 občanského zákoníku (kontrola neporušeného stavu zboží, přebalení do nového obalu,...)
Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky bezhotovostním převodem na účet kupujícího.

Objednávka zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednání s nákupním řádem. Po odeslání objednávky se zákazníkovi automaticky odešle kopie objednávky na jeho e-mail adresu. Součástí objednávky bude také číslo objednávky, které je nutné uvádět při komunikaci s pracovníky internetového obchodu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky, nebo nedorazí kopie objednávky na zadaný email, v nejbližším možném termínu nás mailem kontaktuje.

Bezdůvodné nevyzvednutí objednávky - storno ze strany kupujícího
Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle obchodních podmínek (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží.
Storno objednávky ze strany prodávajícího (eshop)
Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu elektronickou poštou. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. Prodávající je oprávněn, nikoli povinen, zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany a to bez udání důvodu.

Záruka vrácení peněz

* V souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) o Spotřebitelských smlouvách poskytujeme následující záruky vrácení peněz, pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete se zbožím spokojeni. Toto ustanovení zákona se vztahuje pouze na soukromé osoby, nikoliv na objednávky firem (s uvedeným IČO).

* Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit, toto ustanovení platí jen při objednání a dodání zboží "na dálku", tj. tehdy, když nemáte možnost si zboží před zaplacením prohlédnout a vyzkoušet.

* Záruka vrácení zboží se vztahuje na veškeré zboží, vrácené do 14-ti dnů od přijetí zboží od přepravce.

* Zboží nesmí vykazovat známky mechanického poškození způsobené nesprávným zacházením se zbožím.

* Skládá-li se zboží z více částí (dárkové sady) musí být zboží vráceno v kompletním složení.

* Při vrácení zboží doporučujeme vrátit také veškeré doklady, jako je faktura, daňový doklad atp (stačí kopie).

* V rámci této služby jsou vráceny peníze včetně poštovného (expediční náklady). Vrácená částka bude rovna ceně výrobku v době nákupu a může být snížena o slevy, které prodávající při prodeji zboží zákazníkovi poskytl.

* Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:
 a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
 b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele;
 c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

* Chcete-li využít služby vrácení peněz, postupujte následovně:
 a) kontaktujte prodávajícího;
 b) zboží, splňující uvedené podmínky, zabalte a do 14 dnů od obdržení zásilky odešlete s obdrženými náležitostmi a na adresu poskytnutou prodávajícím;
 c) zboží posílejte pojištěné jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Zboží musí být zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození vlivem dopravy a běžné manipulace;
 d) po kontrole stavu a kompletnosti zboží Vám budou peníze vráceny převodem na účet nebo poštovní složenkou. Vrácení platby proběhne do 30 dnů od přijetí zásilky.

* Provozovatel po posouzení vzniklé situace spojené s vrácením zboží může odebrat a příště neposkytnout slevy nebo výhody pro nákup zboží nebo s klientem dále již v budoucnu nespolupracovat.

Použité obrazové materiály jako fotky atp. mohou být u produktů vyobrazených na e-shopu ilustrační.

Montáž výrobků je nutné provádět odbornými servisy nebo osobami s potřebným know how.

 


Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek. Provozovatel a fakturační adresa: Miroslav Motl, Podjavorinské 1596, 149 00 Praha 4, IČ: 71087281, DIČ: CZ7712120383, Plátce DPH.

Copyright © www.gorace.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.gorace.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace